เงื่อนไขและการให้บริการ เช่ารถตู้ จองรถตู้

เงื่อนไขการเช่ารถตู้

 1. ให้บริการรถเช่ารายวัน รวมคนขับ ไม่รวมน้ำมัน
 2. รถตู้ปรับอากาศชนิด VIP จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่านต่อ 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศชนิด standard จำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 14 ท่านต่อ 1 คัน
 3. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 4. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ ยาเสพติด หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย
 5. ห้ามนำสิ่งของที่ติดไฟ หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นรถโดยเด็ดขาด
 6. การขับรถของพนักงานขับรถมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ และพนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

เงื่อนไขการนับเวลาเช่ารถ

 1. การนับเวลาเช่ารถ จะเริ่มนับจากวันที่เช่าเป็นวันแรกไม่ว่าเวลาใด และสิ้นสุดแต่ละวันในเวลา xx น. หากเกินเวลา คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ xxx บาท และหากเกินเวลา 24.00 น. คิดเพิ่มเป็น 1 วัน

เงื่อนไขค่าน้ำมันเช่ารถตู้ - ทางด่วน - ทางพิเศษในการเช่ารถตู้

 1. รถตู้ของ Smile Way จะทำการเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนการเดินทางทุกครั้ง 
 2. หากในระหว่างการเดินทางมีการเติมน้ำมันเพิ่มเติม ผู้เช่ารถตู้จะเป็นผู้รับผิดชอบและเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการให้บริการเช่ารถตู้
 3. ค่าผ่านทางด่วน หรือค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการมัดจำ การยกเลิกการเช่า และการคืนค่ามัดจำ

 1.  เมื่อทำการจองและได้รับการยืนยันทางจาก Smile Way เรียบร้อยแล้ว ผู้เช่ารถต้องทำการโอนมัดจำล่วงหน้า x% ของค่าเช่าทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นการจองอย่างสมบูรณ์ และส่วนที่เหลือผู้เช่าจะต้องชำระในวันที่สิ้นสุดการเช่ารถ
 2. การยกเลิกการเดินทาง ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย x วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง
 3. หากมีการยกเลิกการเดินทาง ทาง Smile Way สงวนสิทธิ์คืนมัดจำ x% ของมัดจำทั้งหมด

 ทาง Smile Way ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้